Rezolucijom CM/ResCPT(2021)3 Komiteta ministara Saveta Evrope, za novog člana Komiteta za prevenciju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja izabran je Nikola Kovačević, saradnik Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS.

”Svestan sam činjenice da živimo u vremenu u kome postoji veliki broj izazova u oblasti sprečavanja mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Nadam se i verujem da ću svojim zalaganjem istinski doprineti radu Komiteta, rekao je Kovačević i dodao da je članstvo u ovom organu Saveta Evrope ostvarenje njegovog profesionalnog, ali i dečačkog sna.

Komitet je nastao na osnovu Konvencije o sprečavanju mučenja i nečovečnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, a u cilju zaštite prava na telesni integritet i ljudsko dostojanstvo. Ovaj organ čine članovi koji se biraju iz redova osoba visokih moralnih kvaliteta, a koji su priznati stručnjaci za oblast ljudskih prava ili imaju profesionalno iskustvo u oblastima koje Konvencija pokriva. Članove bira Komitet ministara Saveta Evrope sa liste od tri kandidata koju priprema Biro Parlamentarne skupštine SE, a prema predlogu nacionalne delegacije države čiji se član bira. Mandat svakog člana je četiri godine i može biti biran još dva puta.

Dokument o izboru novih članova Komiteta pročitajte OVDE.