U okviru projekta ”Jačanje dečje zaštite i inkluzije dece izbeglica u Republici Srbiji”, predstavnici IDEAS-a i Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja posetili su osam centara za socijalni rad širom Srbije, pre svega u mestima gde češće borave deca izbeglice bez pratnje roditelja i/ili staratelja i gde postoji veća potreba za njihovom zaštitom. Do sada su posete realizovane u centrima za socijalni rad Lajkovac, Šid, Bačka Palanka, Sombor, Preševo, Vranje, Dimitrovgrad i Pirot.

 

Tokom poseta identifikovan je niz izazova sa kojima se suočavaju zaposleni u sistemu socijalne zaštite kada se radi o zaštiti dece izbeglica i migranata kao što su nedostatak ljudskih resursa, administrativni izazovi koji podrazumevaju izuzetno obimnu dokumentaciju, ali i nedovoljno poznavanje pravnog okvira koji reguliše prava dece izbeglica i migranata bez pratnje. U opštinama koje nemaju centre za azil, prihvatne centre, odnosno prihvatilišta, poput Bačke Palanke, Dimitrovgrada i Pirota, identifikovan je i problem nedostatka smeštajnih kapaciteta, posebno kada se radi o urgentnom zbrinjavanju dece. Čak i u mestima gde postoje prihvatni centri, jedan broj dece ne boravi u formalnom smeštaju, nego na otvorenom, u napuštenim građevinama i u nehigijenskim uslovima što ugrožava njihovo zdravlje i bezbednost, ali i osećaj sigurnosti lokalnog stanovništva. U pojedinim opštinama kao problem se javlja otežano organizovanje prevoza dece do ustanova za smeštaj. Zaključeno je i da je neophodno poboljšati saradnju sa ostalim državnim sistemima, kao što je zdravstveni sistem, zatim policija i Komesarijat za izbeglice.

 

Predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i IDEAS-a su zaposlenima u centrima za socijalni rad pružili podršku kroz detaljno upućivanje u procedure koje se odnose na zaštitu dece bez pratnje, kao i pojašnjenja uloga različitih aktera na terenu. Učesnici svih sastanaka saglasni su sa potrebom za unapređenjem sistem socijalne zaštite kako bi efikasnije odgovorio na izazove mešovitih migracija.