U organizaciji Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja održane su jednočasovne interne edukacije na teme prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja i mehanizama zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja dece izbeglica i migranata u Republici Srbiji.

 

Bojana Balević (DRC) govorila je na temu prevencije i zaštite od rodno zasnovanog nasilja, te je učesnike i učesnice upoznala sa formama rodno zasnovanog nasilja, pravnim okvirom za postupanje u slučajevima rodno zasnovanog nasilja, ali i sa opštim i posebnim protokolima o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u borbi protiv nasilja nad ženama. Akcenat je bio i na razgovoru o standardnim operativnim procedurama za prevenciju i zaštitu izbeglica i migranata od rodno zasnovanog nasilja.

 

O mehanizmima zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja govorio je Nikola Kovačević (IDEAS). Učesnice i učesnici su mogli da čuju koje sve obaveze Srbija ima u oblasti ostvarivanja i zaštite ljudskih prava, ali i koje mogućnosti pojedinac ima kada smatra da su mu neopravdano povređena, uskraćena ili ograničena određena ljudska prava kao što su podnošenje pritužbe Zaštitniku građana, podnošenje krivične prijave, pokretanje postupka po ustavnoj žalbi i podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava. Fokus je bio i na razgovoru o ulozi Koalicije u odnosu na navedene pravne lekove.

 

Edukacijama, koje su zbog trenutne epidemiološke situacije održane on-line, prisustvovalo je 15 zaposlenih iz organizacija članica Koalicije za zaštitu dece izbeglica i migranata od zlostavljanja i zanemarivanja, a koju čine IDEAS, CRPC, DRC, Indigo i PIN.