Posle skoro decenije stagnacije razvoja međunarodnih mera za zaštitu i unapređenje položaja LGBTI osoba, Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije (ECRI) usvojila je Opštu preporuku 17 koja se sastoji od mera koje države članice Saveta Evrope, uključujući Srbiju, treba da sprovedu u cilju prevencije i borbe protiv diskriminacije i netolerancije prema LGBTI osobama. Dokument nastaje kao odgovor na sve teži položaj LGBTI građana i građanki u mnogim delovima Evrope, te na posebno zabrinjavajući trend regresije prava,  gde se već uspostavljena prava i slobode ograničavaju i ukidaju za LGBTI građane i građanke. 

 

Kolega Mladen Antonijević Prilijeva, član ECRI u odnosu na Republiku Srbiju koji je radio na razvoju preporuke, smatra da dokument predstavlja svojevrsnu prekretnicu jer jasno artikuliše šta se očekuje od evropskih, regionalnih i nacionalnih donosioca odluka kada govorimo o unapređenju položaja LGBTI osoba, ali u istom predstavlja okvir na osnovu koga ECRI ocenjuje stanje LGBTI građana i građanki u svih 46 zemalja članica Savet Evrope.

 

Preporuka je razvojni instrument koji mogu da koriste donosioci odluka na međunarodnom i lokanom planu, nezavisna tela, organizacije civilnog društva ali i privreda za unapređenje položaja LGBTI osoba. Posebno je važno istaći da su preporuke proizvod ECRI-jevih nadzornih poseta i da korespondiraju sa zatečenom situacijom u društvu te su čvrsto uzemljenje u pravu ljudskih prava i dobro oslikavaju kako konsenzus tako i evropski put razvoja. 

 

U odnosu na situaciju u Srbiji posebno je važno istaći preporuke koje se odnose na potrebu za pravnim prepoznavanje istopolnih partnerstava i obezbeđivanje jednake zaštite i prava za LGBTI porodice; zaštitu dece i mladih, odnosno đaka u sistemu obrazovanja od nasilja i diskriminacije; suzbijanje i borbu protiv govora mržnje; proizvodnju podatka o položaju LGBTI; usvajanje nacionalnih strategija i akcionih planova za unapređenje položaja LGBTI građana i građanki; rad sa donosiocima odluka kao i ulogu poslodavaca i kompanija u ostvarivanju LGBTI jednakosti. IDEAS-ova LGBTI strategija je u potpunosti usklađena sa ECRI-jevim preporukama.

 

Sa ECRI Opštom preporukom 17 možete se upoznati OVDE.