Iako se više od 55% LGBT+ osoba izjasnilo da ima mala očekivanja od rada novoosnovanog Ministarstva za ljudska i manjinska prava, gotovo isti procenat ispitanih smatra da će tokom ove godine ipak biti usvojen najavljivani zakon o istopolnim zajednicama, rezultati su Godišnjeg LGBT+ istraživanja 2021. koje su sproveli Centar za istraživanje i razvoj društva IDEAS i Regionalni info centar (RIC).


Uprkos činjenici da značajan procenat LGBT+ osoba obuhvaćenih istraživanjem veruje da bi donošenje zakona o istopolnim zajednicama moglo istinski da poboljša kvalitet njihovog života, jasno je iskazana i bojazan da bi pomenuti zakon istovremeno mogao biti i okidač za dodatnu stigmatizaciju ove ranjive društvene grupe. Odgovori ispitanih ukazuju i na sumnju da bi zakon u najavi mogao biti ”samo još jedan komad papira”, a da će, svi koji se usude da ostvare prava koja će im njime biti zagarantovana, biti primorani da ”plate” i visoku cenu – potencijalno izlaganje dodatnim neprijatnostima, diskriminaciji, pa čak i nasilju.


Prema rezultatima istraživanja, čak 56% ispitanih navelo je da je u poslednjih godinu dana doživelo diskriminaciju, dok je nasilje, kao i prethodnih godina, na vrhu liste problema sa kojima se LGBTI+ osobe svakodnevno suočavaju. Najučestaliji oblik nasilja nad LGBT+ osobama je i dalje emocionalno nasilje i doživelo ga je skoro 60% učesnica i učesnika u istraživanju. Seksualno nasilje doživelo je više od 12% ispitanih, dok je fizičko nasilje prijavilo njih 9%.


LGBT+ osobe iskazale su, kao i prethodnih godina, veoma nizak stepen poverenja u državu, te je samo 7% ispitanih saglasno sa tvrdnjom da predstavnici države adekvatno zastupaju potrebe LGBT+ zajednice. Značajno veći stepen poverenja ukazan je organizacijama civilnog društva i ekspertima, gde se oko polovine ispitanih uglavnom ili u potpunosti slaže sa tezom da bi upravo oni adekvatno zastupali potrebe ove manjinske zajednice.

Učesnici i učesnice u istraživanju smatraju da je, uprkos radu na unapređenju pravnog okvira, poput zakona o istopolnim zajednicama, i dalje neophodno unapređenje mehanizama zaštite od nasilja i diskriminacije, kao i uporan i kontinuiran rad na podizanju svesti opšte populacije o ravnopravnosti. Za bolji položaj LGBT+ osoba, smatraju učesnici i učesnice u istraživanju, ključna je edukacija i unapređenje sistema obrazovanja i to upravo sadržajima iz oblasti poštovanja ljudskih prava i zaštite od diskriminacije.