Za život u zajednici – Istraživanje potrebe za uslugama i pristupačnosti lokalnih zajednica za osobe sa invaliditetom u Beogradu

 

O projektu:

Grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ulažu velike sume novca u unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI), ne raspolaže pouzdanim podacima o potrebama OSI za podrškom, obuhvatom OSI uslugama, pristupačnošću zajednice, a nije razvijen ni mehanizam za evaluaciju ovih ulaganja. Usluge socijalne zaštite dostupne su za tek oko 10% osoba sa invaliditetom kojima su I potrebne.

Dosadašnja istraživanja zbog načina konstrukcije uzorka ne daju objektivnu sliku o položaju OSI i pristupačnosti zajednice. Dolazi do nedostatka sistemske procene potreba OSI za uslugama u lokalnoj zajednici, pristupačnosti zajednice, planiranja usluga u zajednici i razvoja zajednice. Ovo otežava donošenje strateških dokumenata na nivou grada i planiranju razvoja usluga. Isto tako, organizacije osoba sa invaliditetom iznose slobodnu procenu da su usluge socijalne zaštite dostupne tek zanemarljivom broju osoba sa invaliditetom kojima su i potrebne, što dovodi u pitanje pravednost socijalne politike grada Beograda u odnosu na osobe sa invaliditetom.

Cilj projekta je bio da se obezbede empirijski podaci koji su potrebni za kreiranje sistemskog okvira za razvoj i praćenje politika i mera usmerenih na unapređenje kvaliteta života OSI na nivou grada Beograda, sa fokusom na stvaranje uslova za razvoj lokalnih usluga i unapređenje pristupačnosti zajednice.

Kroz sprovedeno istraživanje došlo se do precizne procene o broju OSI, njihovim karakteristikama i potrebom za podrškom, kvaliteti usluga koje se trenutno dostavljaju i dostupnosti usluga i zajednice, uključenosti osoba u udruženja građana, motivacije za uključivanje u obrazovanje i tržište rada, kao i stepen poštovanja ljudskih prava. U prvoj fazi projekta razvijena je metodologija za istraživanje, kreirana anketa, vodič za intervjue, uspostavljeni sukontakti sa organizacijama osoba sa invaliditetom. U drugoj fazi istraživanje realizovano je telefonsko istraživanje na reprezentativnom uzorku osoba sa invaliditetom, a na osnovu metodologije koju propisuje Vašingtonska grupa i prakse nacionalnog istraživanja položaja osoba sa invaliditetom u Norveškoj. U trećoj fazi biće realizovani su konsultativni intervjui i sastanci sa predstavnicima organizacija OSI i donosiocima odluka, a zatim na osnovu svih prikupljenih podataka kao krajnji rezultat je kreiran izveštaj.

Kao krajnji rezultat sprovedenog projekta jeste doprinos razvoju sistemskog okvira za razvoj i praćenje politika i mera usmerenih na unapređenje kvaliteta života OSI, sa fokusom na stvaranje uslova za razvoj lokalnih usluga kao osnova da OSI slobodno bira način života i okruženje.

Projekat je finansiran od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu.