Izrada pravilnika o pripravničkom stazu, programu i načinu polaganja ispita za licencu

 

O projektu:

Zakonom o socijalnoj zaštiti (član 142) definisano je da stručni radnici i stručni saradnici u socijalnoj zaštiti ne mogu samostalno raditi dok ne obave pripravnički staž, a stručni radnici su dužni da polože i ispit za licencu. Iako je Zakon o socijalnoj zaštiti stupio na snagu 2011. godine, bliži uslovi o obavljanju pripravničkog staža, odnosno polaganja ispita za licencu još nisu utvrđeni. Ova činjenica ugrožava celokupan sistem licenciranja stručnih radnika i saradnika.

Svrha projekta je da se unapredi pripravnički program i standardizuje ispit za polaganje za licencu.

Cilj projekta je stvaranje uslova za obavljanje pripravničkog staža i standardizacija ispita za licencu, gde se izmedju ostalog izdvajaju sledeći konkretni ciljevi:

  • Izrada programa, načina i mesta obavljanja pripravničkog staža;
  • Izrada programa i načina polaganja ispita za licencu;
  • Izrada priručnika za polaganje ispita za licencu.

Projekat ima ciljnu grupu – pripravnike iz oblasti socijalne zaštite, a konkretno na ovom projektu radi se o tome da se kroz pripravnički prograram usklade različite profesije i znanja stručnih radnika i saradnika. Pravilnikom je propisan program, način i mesto obavljanja pripravničkog staža, kao i program i način polaganja ispita za licencu za stručne radnike i stručne saradnike u socijalnoj zaštiti.

Kao očekivani ishod posle donošenja ovog Pravilnika je bolja usluga za krajnje korisnike, kao i unapredjen proces organizacione socijalizacije i process usvajanja znanja tokom pripravničkog staža. Što dovodi do toga da stručni radnici nakon završenog pripravničkog staža imaju bolje kompetencije za dalji rad u oblasti socijalne zaštite.

Projekat – Izrada pravilnika o pripravničkom stazu, programu i načinu polaganja ispita za licencu je finansiran od strane Catholic Relief Services.