Unapređenje kapaciteta lokalnih samouprava za efikasno i ekonomično korišćenje namenskih transfera za razvoj usluga socijalne zaštite

 

O projektu:

Jedinice lokalne samouprave imaju značajne ingerencije u razvijanju usluga socijalne zaštite. Dnevne usluge u zajednici, usluge podrške za samostalni život, savetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge finansiraju se iz budžeta lokalne samouprave kao i kroz projekte. Nedostatak stabilnih finansijskih sredstava i nedovoljno razumevanje usluga socijalne zaštite, posebno u nerazvijenim opštinama, nepovoljno utiče na njihov kvalitet i održivost, što daje ograničene efekte u smislu podrške građanima kojima su ove usluge potrebne. Kategorija lica koja je imala korist od realizacije projekta su korisnici sistema socijalne zaštite, pre svega deca, žene, starija lica i osobe sa invaliditetom. Projekat se finansira od strane Ministarstva za socijalni rad i boračka pitanja.

Organi jedinica lokalne samouprave nadležni za poslove socijalne zaštite su nedovoljno upoznati sa svojim pravima i obavezama, gde su saglasno Zakonu o lokalnoj samoupravi dužni da „osnivaju ustanove u oblasti socijalne zaštite i prate i obezbeđuje njihovo funkcionisanje, kao i ispunjenost uslova za pružanje usluga socijalne zaštite“ . Usled toga postoji rizik da se obezbeđena namenska sredstva ne potroše na efikasan, ekonomičan i transparentan način, u skladu sa propisanim standardima, bilo da je reč o proširenju postojećih ili zasnivanju novih usluga.

Tokom projekta, kroz posebno kreirane edukacije za zaposlene u lokalnim samoupravama i zaposlene u institucijama socijalne zaštite, došlo je do povećavanja stručne kompetencije nadležnih u jedinicama lokalne samouprave i centrima za socijalni rad za adekvatno planiranje, menadžment i kontrolu trošenja namenskih transfera, što će doprineti većem obuhvatu korisnika i unapređenju kvaliteta i održivosti usluga socijalnih usluga. Kako bi se svi ovi ciljevi ostvarili, kroz obuke će polaznicima biti dostavljena znanja iz sledećih oblasti: propisa koji regulišu pružanje usluga socijalne zaštite, bliže uslove i standarde za pružanje usluga socijalne zaštite, načine identifikovanja potreba građana za konkretnim uslugama, planiranje razvoja usluga socijalne zaštite, proces zasnivanje usluga, licenciranju i monitoringa sprovođenja usluga. Kako bi se ostvario kontinuirani uticaj tokom projekta biće izrađen i Vodiča za korišćenje namenskih transfera u razvijanju i uspostavljanju usluga socijalne zaštite u zajednici koji će lokalnih samoupravama biti osnov za planiranje upotrebe namenskih transfera i tokom narednih godina, kao i Centar za podršku razvoja lokalnih usluga, kao organizaciona jedinica Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, a kako bi se obezbedila podrška najmanje razvijenim lokalnim samoupravama da razvoju usluge socijalne zaštite.