Ka rezidencijalnoj negi zasnovana na ljudskim pravima – deinstitucionalizacija institucionalne zastite

 

 

O projektu:

Jedan od glavnih razloga smeštanja osoba sa invaliditetom u ustanove za domski smeštaj jeste nemogućnost porodica da nastave brigu o osobi sa invaliditetom. Nakon smeštaja osoba u dom samo 11% porodica održava kontakt telefonom sa svojim članovima koji borave u tim ustanovama. Ovo ukazuje da je većina osoba sa invaliditetom koje žive u ustanova u potpunoj izolaciji u odnosu na sredinu porekla. Iz tog razloga važno je prvo prevenirati smeštaj u ustanove. Sa druge strane i ukoliko dođe do smeštaja, održavanje, odnosno ponovno uspostavljanje bližeg kontakta i uključivanje porodica dopinosi poboljšanju kvalitet života osoba sa invaliditetom na smeštaju, ali takođe je i sastavni deo procesa deinstitucionalizacije. Budući da izlazak iz ustanove ne podrazumeva samo život u manjim smeštajnim kapacitetima koji svojim izgledom ne podsećaju na ustanovu, već i uključenost u život zajednice i stvaranje trajnih i stabilnih odnosa, uključenost porodice u planiranje izlaska osobe iz ustanove je od ključnog značaja za samostalan život. Čak i ako se osoba ne vrati u svoju porodicu, život u mestu porekla uz učešće porodice u životu osobe može značajno da doprinese ovom cilju, a sam sistem podrške učini efikasnijim i jeftinijim.

Cilj ovog projekta je poboljšanje uslova života osoba sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama koje se nalaze u Zavodu za smeštaj starijih osoba „Male pčelice“ u Kragujevcu, kao i podrška procesu deinstitucionalizacije kroz razvoj kontakta osoba na smeštaju sa članovima svoje porodice i porodičnim okruženjem.

Kroz projekat su analizirani razlozi koji dovode do izolacije, kao i barijere za unapredjenje kvaliteta usluge sa fokusom na povećanu personilazaciju podrške uz poštovanje ljudskih prava korisnika i rad na ponovnom uspostavljanju kontakta korisnika sa njihovim porodicama. Izrađene su smernice za efikasniju zaštitu ljudskih prava korisnika namenjene zaposlenima gde su takođe izdate preporuke za usklađivanje akata institucije sa standardima ljudskih prava.  Na realizaciji projekta učestvovali su timovi eksperata iz oblasti socijalne zaštite i ljudskih prava kao i stručnjaci sa iskustvom rada u ustanovama socijalne zaštite.

Projekat se realizovao u partnerstvu sa ustanovom Male Pčelice i Forumom mladih sa invaliditetom. Projekat je finansirala Ambasada Kraljevine Norveške i podržan je od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja.