Istrazivanje potrebe sa uslugama za osobe sa invaliditetom u Beogradu

 

O projektu:

Grad Beograd, kao i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ulažu značajna sredstva u unapređenje položaja osoba sa invaliditetom (OSI) pritom ne raspolažući sa pouzdanim podacima o potrebama  osoba sa invaliditetom za podrškom, obuhvatom osoba sa invaliditetom uslugama ili pristupačnošću zajednice.

Dosadašnja istraživanja nisu dala objektivnu sliku o  položaju osoba sa invaliditetom i pristupačnosti zajednice što dovodi do nedostatka sistemske procene potreba osoba sa invaliditetom za uslugama u lokalnoj zajednici, pa tako i planiranja usluga u zajednici i razvoja zajednice. Ovo otežava i donošenje strateških dokumenata na nivou grada. Isto tako, organizacije osoba sa invaliditetom iznose slobodnu procenu da su usluge socijalne zaštite dostupne zanemarljivom broju osoba sa invaliditetom od onih kojima su i potrebne, što dovodi u pitanje svrsishodnost socijalne politike grada Beograda u odnosu na osobe sa invaliditetom.

Stoga je cilj projekta da se obezbede empirijski podaci koji su potrebni za kreiranje sistemskog okvira za razvoj i praćenje politika i mera usmerenih na unapređenje kvaliteta života osoba sa invaliditetom na nivou grada Beograda, sa fokusom na stvaranje uslova za razvoj lokalnih usluga i unapređenje pristupačnosti zajednice.

Kroz sprovedeno istraživanje došlo se do procene o broju osoba sa invaliditetom kojima je potrebna podrška, kvalitetom usluga koje se trenutno dostavljaju i dostupnosti usluga i zajednice, uključenosti osoba u udruženja građana, motivacije za uključivanje u obrazovanje i tržište rada, kao i stepen poštovanja ljudskih prava. U prvoj fazi projekta razvijena je metodologija za istraživanje, kreirana anketa, vodič za intervjue, uspostavljeni su kontakti sa organizacijama osoba sa invaliditetom. U drugoj fazi istraživanje realizovano je telefonsko istraživanje na reprezentativnom uzorku osoba sa invaliditetom na osnovu metodologije koju propisuje Vašingtonska grupa i prakse nacionalnog istraživanja položaja osoba sa invaliditetom u Norveškoj. U trećoj fazi realizovani su konsultativni intervjui i sastanci sa predstavnicima organizacija OSI i donosiocima odluka, a zatim na osnovu svih prikupljenih podataka kao krajnji rezultat je kreiran izveštaj.

Krajnji rezultat projekta predstavlja doprinos razvoju okvira za podršku unapređenju i praćenju politika i mera usmerenih na poboljšanje kvaliteta života OSI, sa fokusom na stvaranje uslova za razvoj lokalnih usluga kao osnova za slobodno izbor način života i okruženje osoba sa invaliditetom.

Projekat je finansiran od strane Sekretarijata za socijalnu zaštitu, grada Beograda.