Predstavljanje rezultata Analize rada centara za socijalni rad

November 7, 2018

Predstavljanje rezultata Analize rada centara za socijalni rad

Rezultati Analize centara za socijalni rad predstavljeni su na skupu koji je organizovao UNICEF u saradnji sa Zavodom za socijalnu i dečju zaštitu i Ministarstvom rada i socijalnog staranja. Na skupu su govorili Ministar rada i socijalnog staranja, Kemal Purišić; Direktor UNICEF-a u Crnoj Gori, Osama Makavi Kogali; Direktor Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu, Drago Spaić; Direktor Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, Marko Milanović. Predstavljanju rezultata istraživanja prisustvovali su predstavnici međunarodnih organizacija, Ministarstva rada i socijalnog staranja i drugih institucija, direktori centara za socijalni rad i ustanova socijalne i dečje i zaštite, kao i stručni radnici.

Analiza rada centara za socijalni rad sprovedena je kako bi se ispitalo:

 • Da li je zakonodavni okvir koji reguliše rad centara za socijalni rad (SCR) adekvatan?
 • U kojoj meri se na nivou CSR primenjuje zakonodavni okvir koji je kreiran tokom reforme sistema socijalne i dječije zaštite?
 • Da li su trenutno raspoloživi resursi na nivou CSR dovoljni za obavljanje poslova koji su predviđeni reformom?
 • Kakav je kvalitet usluga koje pruža CSR?

Kao osnovna postignuća tokom reforme prepoznato je sledeće

 • Unapređenje zakonodavnog okvira (individualizovan rad sa korisnicima, zabrana diskriminacije i poštovanje ljudskih prava korisnika, uključivanje u život u zajednici);
 • Značajno unapređenje resursa (broj radnika je povećan za 53% u periodu 2010 – 2018, dalje je razvijena mreža centara za socijalni rad, uspostavljen je mehanizam za kontinuirani razvoj kompetencija);
 • Unapređenje kvaliteta rada sa korisnicima (povećana efikasnost i ažurnost u postupanju, odnos stručnih radnika i korisnika je u većoj meri personalizovan i individualizovan, uvedeno je vođenje slučaja).


Kao osnovni izazovi identifikovani su sledeći:

 • Prakse proaktivne identifikacije i prevencije nisu razvijene u dovoljnoj meri na nivou centara za socijalni rad
 • Nedovoljni resursi na nivou lokalne zajednice u značajnoj meri ograničavaju koordinativnu ulogu centra u zajednici i pružanje holističke podrške djeci i porodicama
 • Korisnici nisu u dovoljnoj mjeri informisani o svojim pravima, pri čemu žalbeni mehanizmi nisu uspostavljani na nivou CSR, a mogućnosti za smislenu participaciju su ograničeni
 • Ljudski resursi nisu dovoljni za implementaciju usvojenog modela CSR, pri čemu se postojeći resursi ne koriste adekvatno
 • Postoje značajni izazovi na nivou unturašnje organizacije centra za socijalni rad
 • Promena na nivou uloge CSR nije praćena adekvatnim promenama na nivou organizacije centra i opisa poslova, kao ni razvojem mehanizma stručnog nadzora
 • Supervizija je implementirana samo u ograničenom kapacitetu u odnosu na planirani model supervizije
By idejers Dogadjaji Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *